HET EERSTE OORDEEL
VAN JE TAYYAYIPPIE YIPPIE YEE

De Turkse president Tayyip Erdogan is de laatste om een beroep te doen op principes van recht en rechtvaardigheid. Zijn staat van dienst is macaber, Koerden worden naar de slachtbank geleid, wie kritiek heeft op zijn presidentieel gezag verdwijnt in de gevangenis, de persvrijheid wordt geknecht en het muisje van de democratie zit trillend achter de tralies van zijn dictatoriaal gezag. Geen sterveling kan dat inmiddels zijn ontgaan, tenzij men niet ziet, niet hoort, niet wil weten, zoals de Europese leiders- althans het gros daarvan- dat met het grootste gemak doen. Want de omstreden vluchtelingendeal gaat voor alles, de mensenrechten worden dan maar even opzij gezet.

Nu heeft de Duitse komiek Jan Böhmermann een bres geschoten in dat Europees-Turkse sprookje van Duizend en één nacht door op de tv een spotversje voor te dragen waarin Erdogan naar de andere wereld wordt gescholden. Het is geen grote poëzie -meer het werk van een jongen die als klein kind in het openbaar heel hard 'poep' riep en dan wegholde, zo snel als zijn kleine beentjes hem konden dragen; eenmaal volwassen roept het kind-inmiddels cabaretier- nog altijd heel hard 'poep' en blijft zijn toehoorders daarbij aankijken alsof hij zojuist iets briljants aan de literatuur heeft toegevoegd (in Nederland is Hans Teeuwen de vertegenwoordiger van deze cabareteske stroming). In elk geval laat Böhmermann er geen misverstand over bestaan hoe hij over Erdogan denkt.

Er is nog een vlekje dat weggewerkt zou moeten worden, de artikelen 118 en 119 van het Wetboek van Strafrecht die het beledigen van een bevriend staatshoofd tot een strafbaar feit duiden. Deze artikelen kunnen als relikwie uit een verleden van onderdanigheid snel via de papierversnipperaar worden afgeserveerd. Maar mocht dat niet zo vlot gaan- en in het juridisch crisisgebied Nederland gaat niets snel en voortvarend- dan zou Erdogan ook in officiële termen niet langer tot het college van bevriende staatshoofd mogen worden gerekend- slechts Rutte en zijn suffe ministeriële paladijnen denken er anders over- zodat 118 en 119 van het Wetboek van Strafrecht in het geval-Erdogan tot een dode letter zijn gereduceerd.

In Duitsland heeft Erdogan een strafklacht gedeponeerd en het moet gezegd- Merkel heeft daar wel erg zwakjes en weinig karaktervast op gereageerd. Onder het mom van: iedereen heeft recht van spreken, ook zij die boosaardige taal uitslaan. Dus ook Erdogan.

In principe is dat juist. Maar Tayyip Erdogan- met zijn schandelijke staat van dienst- heeft dat recht inmiddels royaal verspeeld. Het wordt tijd dat Europese politici eens laten zien dat zij nog iets van wat je karakter zou kunnen noemen hebben behouden. En dus is het hoog tijd voor een Turkse mars tegen Erdogan.

Van je Tayyayippie yippie yee.

16 april 2016     

DICK SCHOOF, CHEF TERRORISMEBESTRIJDING, ONTWAAKT - ZIJ HET LANGZAAM

Dick Schoof, onze Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) heeft weer eens van zich laten horen. We wilden hem eigenlijk niet wekken, hij sliep zo rustig en zacht. Even dachten we zelfs dat hij was heengegaan. Maar dit was schijn. Nadat hij in november 2015 had gemeld dat er volstrekt geen aanwijzingen waren dat potentiële aanslagplegers van IS via de migratiestromen uit Turkije en Libië tot het Europese continent inclusief Nederland, waren doorgedrongen, werd hij prompt op  onverbloemde aanwijzingen vergast dat bij de aanslagen in Parijs en de gang van zaken binnen het IS-netwerk in de Brusselse gemeente Molenbeek wel degelijk een link kon worden gelegd met de migratiestromen uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Maar Dick Schoof zweeg in alle talen. Zijn bijdrage paste naadloos in het Niets-aan-de-hand-scenario dat minister-president Rutte en zijn ministeriële paladijnen al zo lang en zo vruchtenloos aan de man proberen te brengen.

Op 18 maart beleefden we de onverwachte wederopstanding van de Nationaal Coördinator. Hij bracht een rapport uit op basis van informaties die door de inlichtingendiensten waren verzameld. En daarin slaat Dick Schoof een andere toon aan.

"Het is waarschijnlijk dat de Parijse plot niet de enige serieuze ISIS-plot tegen Europa is. Daarvoor bestaan diverse aanwijzingen. ISIS beschikt waarschijnlijk over een speciale eenheid die belast is met het plannen van aanslagen met goed getrainde terroristen in het buitenland." 

"Minstens twee van de aanslagplegers  van Parijs zijn via de migrantenstroom meegereisd naar Europa. Zij voeren mee op een schip van Turkije naar Griekenland waar zij werden geregistreerd."

Terwijl het een kind duidelijk was dat de Westerse inlichtingen- en douane-diensten niet in staat waren om de grote aantallen vluchtelingen te screenen op hun eventuele betrokkenheid bij het jihadisme en IS, duurde het bij Schoof langer dan een half jaar voordat dit inzicht doorbrak. Nu zegt hij:

"Er kunnen vraagtekens geplaatst worden bij de huidige capaciteiten en mogelijkheden van de Europese immigratie-  en veiligheidsdiensten om voldoende zicht te krijgen op eventuele aanwezigheid van jihadisten binnen de vluchtelingenstroom. Daarnaast bestaat het risico dat terroristen misbruik maken van de asielprocedure. Hoewel de instanties in Nederland alert zijn op dit risico en asielzoekers door betrokken organisaties worden gescreend, kan niet worden uitgesloten dat terroristen erin slagen de Nederlandse asielprocedure te gebruiken voor een verblijfstatus."

Dick Schoof lijkt te ontwaken uit zijn mooie droom. Hoewel, nog niet helemaal:

"Hoewel er in toenemende mate signalen zijn dat jihadisten van de migratiestroom en/of de asielprocedure misbruik maken, zijn er geen bevestigde gevallen van asielzoekers die op dit moment in Nederland in de asielprocedure zitten, die zich uit jihadistische motieven in de migratiestroom hebben gemengd."

Dat wekt ook geen verbazing, de screeningteams die zich met name in Nederland bezighouden met het antecedentenonderzoek van de vluchtelingenstroom zijn al even zwak  geïnformeerd en wereldvreemd als de Nationaal Coördinator Dick Schoof zelf.

De Nederlandse overheid wordt voor de voeten gelopen door zogenaamde deskundigen die zich zonder kennis van zaken bezighouden met het afleggen van sussende verklaringen om de onrust in de publieke opinie te smoren, Rutte en Schoof zijn daarin bedreven. Maar vergeet ook een zelfbenoemde opinionleader als Geert Mak niet die geregeld zijn minuscuul lichtje over actuele kwesties laat schijnen.
Zo verkondigde deze visionair ongevraagd: " IS heeft wel andere middelen dan rubberbootjes om naar Europa te reizen." 

De dwaallichten zijn onder ons. Het valt te hopen dat hun Niets-aan-de-hand-droom  op zekere dag niet in een nachtmerrie zal ontaarden.  

21 maart 2016 

   

DE TURKSE MARS WEERKLINKT EN RUTTE MARCHEERT IN DE MAAT

In Turkije is het oorlogsgehuil niet van de lucht. Met man en macht rekent het leger van de zich democraat noemende dictator Erdogan af met het Koerdische volksdeel, niet slechts met de opstandelingen van de PKK maar met het hele Koerdische volksdeel dat nu al vele jaren heeft geleden onder de agressie uit Ankara. Zonder dat een Europese politicus daar wakker van lag.

In schijn strijdt Turkije tegen ISIS maar in werkelijkheid richt zij haar geschut op de Koerdische aspiraties van een onafhankelijke staat. Europa- als zo vaak- staat er handenwringend en machteloos bij te kijken. Nederland voorop. Het VVD-PvdA-kabinet met Rutte, Koenders en Hennis-Plasschaert (hoe krijg je zo'n zwak beleidstrio bij elkaar??) kijkt gewoontegetrouw de andere kant op en prijst Turkije voor haar geweldige inzet bij het indammen van de vluchtelingenstroom uit Syrië en Irak. A raison van drie miljard euro, snel zal blijken dat de Turken veel meer nodig hebben.


Nu zal niemand beweren dat het opvangen, onderbrengen en voeden van tweeënhalf miljoen vluchtelingen een sinecure is. In geen geval. Maar de wijze waarop Turkije misbruik maakt van de recente geopolitieke ontwikkelingen -waarbij ook de verkoelde relatie tussen het Westen en Moskou een rol speelt- om een voordelige uitgangspositie in het overleg met de EU over een versnelde toetreding te creëren, en tegelijkertijd het Koerdische probleem met militaire middelen te beslechten, tart elke beschrijving.

Het voorbereidende werk is gedaan door Frans Timmerman, de tientalenballpoint en prins carnaval voor het leven, de onvermijdelijke linkerhand van EU-chef Juncker. Op missie in Turkije in het weekend van 9 en 10 januari 2016 heeft hij Erdogan en zijn hofhouding op alle mogelijke wijzen toegezegd Turkije snel de EU binnen te loodsen.

Toen hij nog PvdA-kamerlid was was hij uiterst gereserveerd over een toekomstig EU-lidmaatschap van Turkije. Nu herinnert hij zich dat niet meer. Zou hij het WAT EN HOE in het Turks al volledig tot zich genomen hebben, zoals hij zich in zijn vrije uurtjes als diplomaat-in-zakformaat de boekjes WAT EN HOE in het Russisch, Spaans, Zweeds en nog een handvol andere talen eigen heeft gemaakt? Of heeft hij enkele subtiele Turkse zinswendingen minder goed begrepen?

Intussen zijn de pionnen Timmermans, Koenders en Hennis-Plasschaert slechts in beperkte mate verantwoordelijk voor de suffe, kritiekloze houding van Nederand tegenover de Turkse ambities, hoofdschuldige blijft natuurlijk Marc Rutte, de pirouettes draaiende minister-president die zijn Goed nieuws/Niets aan de hand-show tot een kunstvorm heeft verheven. Niemand lijkt in staat hem een halt toe te roepen, terwijl hij ijverig meemarcheert in de Turkse mars. 


06 februari 2016


 

DE JACHT OP DE KLEINE MAN IS GEOPEND

Binnen het grote legioen van pensioengerechtigden is groot tumult ontstaan over de achteloze wijze waarop de rechten van de ouderen onder ons met voeten worden getreden. Al jaren stellen zij vast dat hun pensioenuitkering die zij door trouwe arbeid in tientallen jaren hebben opgebouwd wordt gekort.

Je voelt je als pensioengerechtigde bijna schuldig dat je opkomt voor je belangen.

De pensioenfondsen laten de pensioentrekkers -via het afzien van de indexering of zelfs het korten van de uitkeringen- jaar na jaar in de kou staan, terwijl zij zelf door hun lichtzinnig en inhalig investeringsbeleid in niet geringe mate verantwoordelijk zijn voor teruggang van liquiditeit en solvabiliteit van hun fondsen.

En de overheid? Zij laat het gebeuren, niet het minst door een ongefundeerde aanscherping van de solvabiliteitsregels. Terwijl de activa van de pensioenfondsen elk jaar in waarde toenemen. Dat moet ook wel. Want de vette salarissen en bonussen van de bestuurders moeten ergens vandaag komen.

De toon is aan het begin van deze kabinetsperiode gezet door de minister van Economische Zaken Henk Kamp- de grote vergeler in het bestel (de man die allang met een heel klein pensioentje uit het kabinet-Rutte had moeten worden geschopt), met name deze Kamp maakte zich sterk voor de strengere regels voor de pensioenfondsen waarvan de pensioengerechtigden nu massaal de dupe zijn.

Wie straft dit beleid nu eens een keer resoluut af? De kiezers bij de volgende ronde in het democratische roulettespel? Of trekken de vergelers onder aan aanvoering van de ministriële onverlaat Henk Kamp aan het langste eind?
 

The answer my friend is blowing in the wind, the answer is blowing in the wind... 

03 februari 2016

HET LOON VAN ONZE ANGST

In Keulen, en in mindere mate in Stuttgart en Hamburg hebben jongeren van Noord-Afrikaanse afkomst zich in de nacht van Oud op Nieuw misdragen op een wijze die niet langer kan worden getolereerd door het gezag. Als het gezag nog iets meer wil zijn dan een formaliteit zonder inhoud.

In Keulen had zich een duizendtal jongeren op het grote plein voor het Centraal Station verzameld. Velen onder hen waren door drank overmand en gingen zich te buiten aan liederlijk gedrag tegenover vrouwen, die werden aangerand en beroofd. Zelfs nadat de politie het plein een keer had schoongeveegd ging het wangedrag onverminderd voort. Vrouwen werden door groepen -de lafbekken- ingesloten en vervolgens aangerand en bestolen. Negentig van hen hadden de moed om achteraf aangifte te doen bij de politie. Maar er volgde geen enkele arrestatie. Videobeelden worden bestudeerd om het losbandig tuig alsnog te achterhalen en te bestraffen. Maar veel bewijsmateriaal zal dit niet opleveren.

Wat is hier aan de hand? In feite verschilt dit wangedrag niet van de praktijken die het Tahrirplein in Caïro een paar jaar geleden ontluisterden toen de Arabische lente het Westen nog zo vertederde. Terwijl Egyptische vrouwen op grote schaal op het plein werden aangerand werden wij in het Westen aangenaam getroffen door de democratische ontwikkelingen die in Egypte aan de horizon gloorden.

Nu de afwezigheid van elk zeden- en normbesef van grote groepen Arabische mannen inclusief het hun totale gebrek aan respect voor vrouwen eenmaal tot het avondland is doorgedrongen, spreken wij er schande van. Zij het fluisterend want wij worden niet graag op politiek incorrect gedrag betrapt. 

Nu ja, het gaat hier om een hele kleine minderheid, werpen de onnozelen van geest in hun verzoenend cultuurrelativisme tegen. Maar 1000 geestelijk gestoorden op een plein vind ik niet zo'n te verwaarlozen grootheid.

Ook ik geloof nog altijd dat verreweg het grootste deel van de Noord-Afrikaanse bevolking (lees: de Marokkanen) zich absoluut niet schuldig maakt aan dit soort gedrag en er ook geen goed woord voor over heeft. Ik ben daar vast van overtuigd totdat het bewijs van het tegendeel onomstotelijk bewezen is.

Maar dat het om meer jongeren gaat dan enkele tientallen, of zelfs enkele honderden of duizenden, lijkt mij ook voor de hand liggend. Misschien zijn er wel tienduizenden jongeren die zich hieraan schuldig maken, individueel of in groepsverband, als meelopers. Een snel en professioneel uitgevoerd onderzoek naar de ernst van dit verschijnsel en de omvang ervan is dringend gewenst.

Het heeft er alle schijn van dat een niet te onderschatten aantal Marokkaanse jongeren, met name jongens) elk respect voor de integriteit van de medemens, elk ontzag voor welke vorm van autoriteit dan ook, thuis, op school, of elders in de maatschappij, heeft verloren.

Harde maatregelen, in de privésfeer thuis- achter de voordeur-, in het onderwijs, in de sport en in andere geledingen van de samenleving-kunnen niet uitblijven. Onderwijs, politie, justitie, maar ook de goedwillende moslimpopulatie en de geestelijke leiders, de imams, zullen zich moeten bezinnen op een spoedige beëindiging van dit soort mensonterende praktijken, waar de hele moslimgemeenschap zelf ernstig onder lijdt.

Wegkijken is zo'n beetje een tweede natuur voor politici geworden. Maar de grens van het negeren is nu bereikt.

Het loon van onze angst wordt vandaag in bitterheid en schande uitbetaald.

05 januari 2016        

SISSERLAND

Het blijft een merkwaardig fenomeen dat in een land dat in zijn historie bekend staat als een natie van kruideniers nooit werkelijk wordt afgerekend als de rekening eenmaal is opgemaakt en aan de geadresseerde is afgeleverd.

In politiek Den Haag maakte de verzamelde oppositie -een onnozel konijntje als Van der Staaij daargelaten- op woensdag 16 december 2015 fijn gehakt van de VVD-kabinetsleden Van der Steur, Dijkhoff en premier Rutte, maar verder dan een motie van afkeuring die zonder gevolg bleef kwam het niet.
 
De verzamelde rekenmeesters Buma, Pechtold, Roemer, Wilders, Segers, en nog wat strooigoed uit de oppositiebanken, dronken een glas, deden een plas, hesen zich in hun jas en alles bleef zoals het was.

Coalitiepartner PvdA pruttelde wat bij monde van Diederik Samsom, van de VVD-fractieleider Zijlstra viel uiteraard niets te verwachten en hij hield zich dan ook keurig aan zijn opdracht. Van hem was wel de mooiste uitspraak van de dag te noteren toen hij zich even op glad ijs waagde bij een opmerking over de hoogte van de bonus die Fred Teeven indertijd als officier van justitie aan drugscrimineel Cees H. had uitgereikt. De VVD-fractieleider zei daarover: Ik kan het niet beoordelen omdat ik het niet kan beoordelen."
 
Zonder meer briljant.
 
Aanzienlijk sprankelender dan de clichématige excuses waarmee Rutte zichzelf in het stof wierp. Wel werd duidelijk dat Rutte zich bij wat tegenwind uit de oppositie even gemakkelijk excuseert als bagalelliseert wat voor die bewuste woensdag zijn vaste strategie was.

Er is in politiek-Den Haag geen hond meer die Rutte op zijn woord gelooft. Maar was dat voordien wel het geval?

Het kabinet regeert verder, hoe vleugellam dan ook.

En de democratiche rechtstaat? Hij zit met de gebakken peren. Want nog altijd weet niemand -behalve de politieke fantast en malversant Fred Teeven- wat er precies met die deal tussen de Nederlandse justitie en de drugcrimineel aan de hand is geweest. En politiek-Den Haag laat het daarbij.

Nederland diskwalificeert zich intussen binnen Europa als een land waar de verantwoordelijken niet met een boog uit hun machtsposities worden verwijderd maar na wat gemopper zonder consequenties blijven zitten waar ze al zaten. Zonder zich te verroeren.

In Zwitserland profiteren de grootste criminelen van het bankgeheim dat hen laat ontsnappen aan de sterke arm van de justitie. In Nederland wordt de rekening van falen, fraude en leugenachtigheid opgemaakt en vervolgens terzijde geschoven. Bij het Kamerdebat van 16 december kon de minister-president op allerlei halve en hele leugens worden betrapt. Behalve op de waarheid.

Die bleef onzichtbaar. En de dag liep voor Rutte en zijn VVD-trawanten op een sisser af. In Nederland. In Sisserland.     


22 december 2015   

      

HET GEVECHT TUSSEN DE KOOPMAN EN DE DOMINEE

Bij de dreunende slotakkoorden van het jaar des Heeren 2015 heeft minister-president Mark Rutte zich op de valreep onsterfelijk gemaakt. Onsterfelijk belachelijk.

Hij overleefde op woensdagavond 16 december ternauwernood een motie van afkeuring omdat de PvdA van Diederik Samsom zijn lot aan dat van Rutte had verbonden en dus geen keus had. Een politicus heeft altijd een keus is de oplettende lezer geneigd te zeggen. Volgens de Nederlandse Grondwet is dat ook zo. Zonder last of ruggenspraak heet het volgens de letter van de wet.

Maar in de praktijk heerste het botte opportunisme van het eigenbelang. Had Samsom door een steunbetuiging aan de motie-Segers het kabinet voortijdig laten struikelen, dan zou de toekomst van beide coalitiepartijene er donker hebben uitgezien, gelet op de veranderde sympathieën in het electoraat.

Het zijn maar peilingen roepen de vertegenwoordigers van de verliezende partijen steevast. De onderschatting van de opiniepeilingen raakt kant noch wal, integendeel, zij leveren een redelijk betrouwbaar beeld op van de actuele voorkeuren van de kiezer. En die liegen er niet om: de regeringspartijen VVD en PvdA halen volgens die peilingen nog maar 30 van de 150 kamerzetels, en het is goed denkbaar dat ze na de schertsvertoning over de Teevendeal nog verder zijn gezakt.

De machtsverhouding binnen de Kamer is totaal losgezongen van de realiteit. En de motie van afkeuring over het beleid inzake de Teevendeal die nu met 77 tegen 65 stemmen in het voordeel van Rutte cum suis werd beslecht zou bij de  stemverhouding volgens de meest recente peilingen in een dramatische nederlaag voor de huidige coalitie zijn geëindigd. Deze motie zou zeer waarschijnlijk circa 130 stemmen voor de afkeuring van het regeringsbeleid hebben gehaald, 20 stemmen tegen. 

Na deze pijnlijke affaire regeert Rutte verder, niet meer zo triomfalistisch als daarvoor. Eerder als een lame duck die zichzelf als geloofwaardig politicus heeft gedesavoueerd. In zijn slotverklaring zei hij letterlijk: "Dat zeg ik naar eer en geweten." Er werd in de Kamer om gegniffeld. Omdat geen mens hem nog langer vertrouwt als een leider die de democratie en de rechtstaat dient. 

17 december 2015


    

Schrijf een commentaar: (Klik hier)

123website.nl
Tekens over: 160
OK Verzenden.

Britt Petras | Antwoord 09.01.2016 15.27

No amount of Western political will will change antiquated Muslim attitudes
towards women, Western ones in particular. Fundamental change is required
by Muslims

Bekijk alle commentaren

Nieuwe commentaren

09.01 | 15:27

No amount of Western political will will change antiquated Muslim attitudes
towards women, Western ones in particular. Fundamental change is required
by Muslims

...
30.07 | 14:35

Bravo voor Obama, temeer daar hij nu de Afrikaanse leiders alom vermanend en inspirerend heeft toegesproken als een indrukwekkende zoon van Afrika.

...
12.07 | 02:47

Greece is being sacrificed as planned. Right in front of us. Now.
The final solution. And the Germans are guilty yet again.

...
07.07 | 02:54

About Greece, Frau Merkel, Tsipras, Varoufakis. The travesty of the
EU and its slaughter of a small desperate country. Your writing
is spot on. Death to EU!

...
Je vindt deze pagina leuk